Na granicy Plakat 08 05 2018 mm

Z racji niewielkich zmian w regulaminie konkursu - publikujemy obowiązujący regulamin konkursu.

Regulamin konkursu „Na granicy”

 • Organizator konkursu.
  1. Organizatorem konkursu i wystawy pokonkursowej „Na granicy” jest Ośrodek Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień”, ul. Górnośląska 66 a, 62-800 Kalisz, tel. (62) 766-43-40, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , zwany dalej Organizatorem.
 • Cel i miejsce konkursu i wystawy.
  1. Projekt "Na granicy" kierowany jest do artystów zamieszkałych lub pracujących w powiecie kaliskim, ostrowskim i pleszewskim. Celem projektu jest  nawiązanie do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz granicy i jej możliwych geograficznych, historycznych, politycznych i symboliczno-kulturowych kontekstów, przy jednoczesnym otwarciu na indywidualne „twórcze światy” uczestników projektu. Jest to pierwszy pionierski krok w obszarze integracji środowisk twórczych, które pomimo dziesiątków lat ta nieistniejąca już granica nadal dzieli.
 • Przedmiot wystawy pokonkursowej.
  1. Przedmiotem wystawy pokonkursowej „Na granicy” jest publiczna ekspozycja dzieł, związanych  z jej celem.
  2. Prace nagrodzone w konkursie i zakwalifikowane do ekspozycji będą prezentowane na dwóch wystawach: w Galerii „Wieża Ciśnień” w Kaliszu, a następnie w  „Galerii 33” w Ostrowie Wielkopolskim.
 • Warunki uczestnictwa w konkursie.
  1. Konkurs ma charakter otwarty i jest kierowany do absolwentów wyższych szkół artystycznych, a także artystów (osób pełnoletnich) nieposiadających dyplomu uczelni artystycznych, ale legitymujących się aktywnością twórczą i dorobkiem artystycznym, zwanych dalej Uczestnikami.
  2. Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie swojego udziału na wypełnionej karcie zgłoszeniowej, zawierającej akceptację niniejszego regulaminu, którą można pobrać ze strony: www.wiezacisnien.kalisz.pl.
 • Warunki jakie powinna spełniać praca konkursowa.
  1. Ustanawia się trzy kategorie prac w technikach:
   • I - techniki malarskie, II - rysunek, III - techniki graficzne, grafika komputerowa, fotografia.
  2. Wymiary prac: min. 10 x10 cm i max. 160 x100 cm.
  3. Uczestnik może zgłosić do trzech prac pojedynczych lub poliptyków. Ze względów technicznych krótszy bok jednego modułu nie może przekraczać 100 cm. Praca składająca się z kilku elementów , zgłoszona jako dzieło do oceny jury,  nie może przekroczyć maksymalnych wymiarów (pkt.V.2)  
  4. Zgłoszone prace powinny być wykonane w latach 2016 – 2018 r.
  5. Prace naruszające obowiązujące w Polsce prawo lub dobre obyczaje, a także prace o charakterze pornograficznym będą wykluczone z konkursu.
 • Miejsce i terminy składania prac na konkurs. (Przyjmowanie i ocena prac będzie się odbywać dwuetapowo)
  • Pierwszy Etap:
   1. Po zgłoszeniu pracy na konkurs i przesłaniu zdjęć zapisanych cyfrowo  na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. komisja jurorska dokona wstępnej oceny na podstawie dokumentacji.  Zdjęcia wierne oryginałom powinny być zapisane cyfrowo w formie plików JPG, TIF, PNG o parametrach: szer. minimalna 2000 pikseli, przestrzeń barw RGB, wielkość pliku do 6 MB. Każde zdjęcie powinno być podpisane wg  następującego wzoru: nazwisko_ pierwsza litera imienia_ tytuł_ rok powstania (np.Nowak_A_granica_wolnosci_2017). Niedopuszczalne jest używanie w nazwie pliku znaków diakrytycznych, spacji ani znaków innych niż podkreślnik ( _ ). Nazwa pliku powinna składać się maksymalnie z 50 znaków. Jeśli tytuł jest dłuższy, należy zastosować wersję skróconą tytułu. Pełna lista zgłoszonych prac wg wzoru: tytuł, rok powstania, technika, podłoże, wymiary w cm (najpierw wysokość), powinna znaleźć się w polu tekstowym formularza zgłoszeniowego. Prace bez tytułu powinny być ponumerowane (np. Adam Nowak, Bez tytułu 1, 2017, olej, płótno, 100 x 160 cm).                                                                                              
   2. Informacje o zakwalifikowaniu prac do II etapu konkursu zostaną zamieszczone na stronie OKP „Wieża Ciśnień” w dniu 28 września 2018 roku. Oryginalne prace nie mogą być w żaden sposób zmieniane. W innym przypadku prace będą wykluczone z konkursu..
  • Drugi Etap:
   1. Oryginały prac wybranych do II etapu Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć na własny koszt do dnia 12 października 2018 r. na adres Organizatora (pkt. I.)
   2. Prace będą przyjmowane w dniach: poniedziałek, godz. 9.00-17.00; wtorek – piątek, godz. 8.00-19.00: sobota, godz.10.00-14.00.
   3. Uczestnicy zakwalifikowani do II etapu konkursu zobowiązani są dostarczyć do 12 października 2018 r. fotografie prac zapisanych cyfrowo w formie plików JPG, TIF, PNG, PDF o parametrach: dłuższy bok - minimum 3500 pikseli (w zależności czy zdjęcie pionowe/poziome), o wielkości nie większej niż 15 MB, lub w formacie A4 w rozdzielczości 300 dpi, przestrzeń barw RGB, przeznaczonych do wykorzystania w drukach, promocji konkursu i wystawy, na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   4. Dostarczone prace powinny być wyposażone w niezbędne elementy umożliwiające ich montaż i ekspozycję.
   5. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do konkursu prac uniemożliwiających ich ekspozycję z przyczyn technicznych.                                              
   6. Oryginały dostarczanych prac należy opisać na odwrocie tak samo jak w polu tekstowym karty zgłoszeniowej.
 • Jury
  1. Jury powołuje Organizator.
  2. 2.Skład jury oceniającego konkurs „Na granicy” - prof. dr hab. Ewa Maria Poradowska – Werszler, Wrocław; dr hab. Małgorzata Buczek – Śledzińska. prof. ASP Kraków; mgr Jerzy Piątkowski, artysta grafik, Kraków. 
  3. Jury zakwalifikuje dzieła na wystawę pokonkursową na podstawie oryginałów prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia, o których mowa (w pkt. VIII)
  4. Jury dokonuje oceny prac konkursowych zgodnie z kryteriami zawartymi w pkt. V i VI, oraz wskazuje uczestników konkursu, którym zostaną przyznane nagrody.
  5. Jury ma prawo do zweryfikowania decyzji podjętych podczas pierwszych obrad.
  6. Jury sporządza protokół zawierający listę zwycięzców oraz wysokość poszczególnych nagród.
  7. Decyzje jury są ostateczne.
  8. Skład jury może ulec zmianie.
  9. Lista artystów dopuszczonych do udziału w wystawie pokonkursowej zostanie ogłoszona na stronie internetowej www.wiezacisnien.kalisz.pl dnia 22 października 2018 roku.
 • Nagrody i wyróżnienia. 
  1. Trzy równorzędne nagrody po jednej w każdej kategorii w kwocie 1918 zł.
  2. Trzy wyróżnienia w kwocie 400 zł.
  3. Wystawa indywidualna w OKP Wieża Ciśnień.
  4. Wystawa indywidualna w Galerii 33 w Ostrowie Wlkp.
  5. Nagrody rzeczowe (zestawy plastyczne o wartości ponad 200 zł).
  6. Nagroda wolontariuszy Wieży Ciśnień.
 • Wernisaż wystawy konkursowej.
  1. Podczas wernisażu w dniu 9 listopada 2018 roku nastąpi ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień oraz promocja katalogu.
 • Odbiór prac z wystawy pokonkursowej
  1. Prace biorące udział w wystawie oraz prace niezakwalifikowane do II. etapu wystawy pokonkursowej należy odebrać najpóźniej do 31 stycznia 2019 roku. Można je odbierać osobiście lub za okazaniem upoważnienia. Mogą być odsyłane na koszt autora na adres podany w karcie zgłoszenia. Miejsce odbioru – OKP „Wieża Ciśnień” w Kaliszu.
  2. 2. Nieodebranie prac do 31.01.2019 roku, traktowane będzie przez organizatora jako porzucenie rzeczy (w rozumieniu art. 180 i 181 Kodeksu Cywilnego).Prace przejdą na własność Galerii „Wieża Ciśnień” i będą mogły być odsprzedane osobom trzecim.
 • Terminy
  • 08.05.2018 - ogłoszenie konkursu.  
  • 14.09.2018 - nadsyłanie prac drogą mailową - I etap.
  • 28.09. 2018- informacje o zakwalifikowaniu - II etap.
  • 12.10.2018 - ostateczny termin nadesłania prac lub osobiste doręczenie na adres Organizatora
  • 19.10.2018 - obrady jury i wyłonienie zwycięzców.
  • 22.10.2018- ogłoszenie listy artystów uczestników wystawy na: www.wiezacisnien.kalisz.pl
  • 09.11. - 30.11.2018 - wernisaż i wystawa w Galerii „Wieża Ciśnień” w Kaliszu.
  • 07.12. - 20.12.2018 - wernisaż i wystawa w „Galerii 33” w Ostrowie Wielkopolskim.
 • Postanowienia końcowe
  1. Zastrzega się możliwość zredukowania ilości prac wystawionych z uwagi na ogólną liczbę dzieł zakwalifikowanych oraz małą powierzchnię wystawienniczą.
  2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu; Uczestnik jest zobowiązany do prawidłowego zabezpieczenia prac - gwarantuje to odpowiednie opakowanie będące również opakowaniem zwrotnym. Uczestnik może na własny koszt ubezpieczyć prace na czas transportu.
  3. Wszyscy autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy otrzymają bezpłatny katalog.
  4. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację Regulaminu.
  5. Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie zostaną wykluczone z dalszego udziału w konkursie oraz odesłane na koszt Uczestnika.
  6. Zgłoszenie prac do konkursu oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do bezpłatnego publikowania dostarczonych dzieł w mediach do celów promocji konkursu  i wystaw „Na granicy”. 
  7. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie.

Załączniki do regulaminu konkursu.

Załącznik nr 1: Karta Zgłoszenia: 

Załącznik nr 2: Regulamin: